Kazen - Fromages

Belpaese 6,50
Taleggio 6,50
Gongonzola 6,50
Formaggio Misto 11,50